ข้อกำหนดการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 1. กรณีที่คุณไม่พอใจสินค้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เรายินดีเปลี่ยนหรือคืนค่าสินค้าให้ หากแต่คุณจำเป็นต้องแจ้งเราทราบภายในวันที่มีผู้รับสินค้า หากเป็นรับสินค้าทางไปรษณีย์จะนับตั้งแต่วันที่มีผู้เช็นต์รับสินค้า หากเป็นทางมอเตอร์ไซต์คุณต้องแจ้งหลังจากรับสินค้าไม่เกิน 12 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามคุณต้องได้รับการยืนยันการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 2. สินค้าที่คืนหรือเปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน และยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์    
    
 3. หากต้องการคืนสินค้า คุณจำเป็นต้องส่งสินค้ากลับมาที่โกดัง ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และหลังจากผ่านการตรวจสอบสินค้าเป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทจะมีระยะเวลาการทำเรื่องคืนค่าสินค้า โดยประมาณ 14 วัน        

 4. หากต้องการเปลี่ยนสินค้า คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นที่มีราคาต่ำกว่าได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าการขนส่งสินค้า ทางผู้ซื้อต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด หลังจากเราได้รับสินค้าตัวเดิมกลับคืน พร้อมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะส่งสินค้าที่คุณต้องการไปให้ใหม่   

 5. หากความผิดพลาดเกิดจากเรา เช่น ส่งสินค้าผิดรุ่น ได้รับสินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้าไม่สามารถงานตามปกติได้ เช่นนี้ผู้ซื้อต้องแจ้งทันทีที่ได้รับสินค้า หากผู้ซื้อไม่แจ้งให้เราดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ       

 6. สินค้าโปรโมชั่น หรือสินค้าส่งเสริมการขาย ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้      
   
 7. ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ค่าธรรมเนียม และค่าดำเนินการ หากต้องการเปลี่ยนหรือคืน ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด       

 8. การอ้างอิงสินค้าจริงกับสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ รายละเอียดต่างๆ เช่น สี สัดส่วน ขนาด คุณลักษณะอื่นๆที่ไม่คงที่ในทุกๆสินค้า คุณไม่สามารถใช้อ้างอิงกับสินค้าตัวจริงได้ หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด          

 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ทางบริษัท แกลเลอเรีย รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า